Retour voorwaarden

Wilt u uw product retourneren, dan kan dit door te voldoen aan de hieronder gestelde voorwaarden. Neem bij twijfel contact met ons op.
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Wegens hygiëne kan de consument op gebruikte borstels zich niet beroepen op zijn herroepingsrecht. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
In verband met hygiëne, kunnen wij gebruikte borstels niet retour nemen.
Borstel en machines die uit de verpakking zijn geweest of gebruik sporen hebben kunnen wij om deze reden niet retour nemen.
Herroepings formulier
U kunt het herroepings formulier hier downloaden.
{{ number }}

{{ $localize('billing.title') }}

{{ $localize('address_form.name') }}
{{ $localize('address_form.email' )}} {{ customer.email }}
BTW-nummer

{{ $localize('billing.use_different_shipping_address') }}
Ja, ik ga akkoord met de Algemene voorwaarden
bedrijfsnaam
{{ $localize('address_form.address1') }}
{{ $localize('address_form.address2') }}
{{ $localize('address_form.postalCode') }}
{{ $localize('address_form.city') }}
{{ $localize('address_form.country') }}